Informacje o stowarzyszeniu

informacja-o-stowarzyszeniu

Nazwa: Akademia Przygody
Forma prawna: Stowarzyszenie – osobowość prawna

Rejestr Stowarzyszeń: nr. 369
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Data rejestracji 09.12.1992

Numer KRS: 0000027976
Data rejestracji w KRS:16.07.2001
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Regon: 890188359
NIP: 887-15-14-605

Siedziba:
Zespół Fortyfikacji Żurawia Twierdzy Kłodzko
ul. Waleriana Łukasińskiego 79
57-300 Kłodzko

Adres korespondencyjny:
Biuro Komendantury Akademii Przygody
ul. Kromera 1
57-300 Kłodzko

Telefon: 603 929 753
E-mail: biuro@akademiaprzygody.org

Dane do przelewu składek członkowskich:

Akademia Przygody
ul. Łukasińskiego 79
57-300 Kłodzko

PKO BP SA
22 1020 5112 0000 7202 0047 6903

 

CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
2. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3. działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji,
4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5. działalność na rzecz ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
6. ochrona i promocja zdrowia,
7. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
8. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
9. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych,
10. podtrzymywanie tradycji narodowej,
11. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
12. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
13. wspomaganie rozwoju demokracji,
14. ratownictwo i ochrona ludności,
15. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
16. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Opublikowano on 13 listopada 2009 at 20:02  Możliwość komentowania Informacje o stowarzyszeniu została wyłączona  
%d blogerów lubi to: